Giá trị giải Nobel bao nhiêu tiền

Giá trị giải Nobel bao nhiêu tiền

ng của đồng nghiệp cũng như của tất cả những người khác trên thế giới – cùng với một đống tiền mặt lớn.