Thẻ: vị ngữ trong các câu sau và nêu tác dụng của các trạng ngữ trong câu