Mệnh đề thời gian là gì?

Mệnh đề thời gian là gì

Mệnh đề thời gian hay mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian (clauses of time) là những mệnh đề bắt đầu bằng các liên từ chỉ thời gian như: when (khi, vào lúc), while,  as (trong khi), until, till (cho đến khi), as soon as, once (ngay khi), before, by the time (trước khi), after… Continue reading Mệnh đề thời gian là gì?