Thẻ: dân gian ta có câu một điều nhịn chín điều lành nêu suy nghĩ của em về vấn đề này