Thẻ: Dưới điều kiện bình thường chúng ta có thể nhìn thấy tăng nào của mặt trời bằng mắt thường