Thẻ: Lầu Năm Góc thừa nhận đánh giá quá cao giá trị viện trợ quân sự cho Ukraine