Thẻ: vì sao ngày 11/11/1918 đức đầu hàng đồng minh không điều kiện