Thẻ: đang đieu tri lao phổi co hut thuoc la được không