Bài tập Though, Although, In spite of, Despite

Bài tập Though, Although, In spite of, Despite

Bài tập Though, Although, In spite of, Despite: Despite và In spite of  đều là giới từ thể hiện sự tương phản, là từ trái nghĩa của because of. Cách sử dụng Although/ Even though/ Though– Ba liên từ này thường ở đầu câu hoặc giữa hai mệnh đề. Nếu đứng đầu câu thì giữa… Continue reading Bài tập Though, Although, In spite of, Despite