Thẻ: hiệu của số lớn nhất có 2 chữ số và số bé nhất có 2 chữ số