La bàn có bao nhiêu điểm?

La bàn có bao nhiêu điểm

La bàn có 32 điểm theo truyền thống châu Âu. Một la bàn được xác định đầy đủ có 32 ‘điểm’ (và bất kỳ sự chia nhỏ nào tốt hơn đều được mô tả dưới dạng phần nhỏ của điểm).