Thẻ: tại sao trước khi mưa nhiệt độ không khí thường tăng lên một chút