Thẻ: Tìm số có 4 chữ số biết thêm số 7 vào bên phải được số có 5 chữ số hơn số đã cho 11.212 đơn vị