Thẻ: tính hiệu của số lớn nhất có hai chữ số và 17