Thẻ: Tốc độ quay của trái đất có ảnh hưởng đến máy bay không?