Thẻ: vị ngữ và trạng ngữ nếu có trong các câu trên đặt câu có chủ ngữ