Thẻ: Viết 3 đến 5 câu kể về một người thân trong đó có 3 câu theo mẫu câu ai thế nào