Thẻ: 39 người chết ở anh là người nước nào 39 người chết trên xe container