Thẻ: Để đánh số trang một cuốn sách người ta đã dùng tất cả 396 chữ số