Lịch Hy Lạp

Lịch Hy Lạp

Lịch Hy Lạp: Giống như người Ai Cập, người Hy Lạp vào thuở ban đầu đã dùng lịch mặt trời. Một tháng của họ gồm có 30 ngày. Về sau họ đã sửa lại lịch để có các tháng đầy (mois pleins) với 30 ngày và các tháng vơi (mois caves) với 29 ngày xếp… Continue reading Lịch Hy Lạp