Thẻ: Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là: 24 và 6