Thẻ: trình bày những tính chất của nhiên liệu xăng