Thẻ: nhà văn nào có năm sinh và năm mất đều trùng với năm xuất hiện sao chổi halley